Štetni organizmi

Paprika

Alternaria alternata -

                                     PLESNIVOST SEMENE LOŽE PAPRIKE
                                               Alternaria alternata   
 
Oboljenje koje pojedinih godina, pre svega na paprikama tipa rotunde, izaziva velike štete prerađivačkoj industriji ili smanjuje tržišni kvalitete celih plodova.  
Simptomi se ne ispoljavaju sve do fiziološke zrelosti paprike (dok ne počne da crveni). A i tada nema nekih uočljivih znakova d aje došlo do infekcije. Najtipičniji simptom je plesnivost semene lože, koja se u uočava tek nakon rasecanja plodova. Mogu se pojaviti i neki manje uočljivi simptomi da je došlo do infekcije (neravnomerno razvijene liske, plod sa rupicom na vrhu/"nezavršeni plod" ili slabije obojeni plodovi u odnosu na zdrave). Izuzetno retko se simptomi trulenja semene lože javljaju na zelenim plodovima.
Razlikujemo primarne i sekundarne infekcije. Primarne infekcije nastaju u vreme cvetanja, tj. preko tučka cvetova, ako je jaka infekcija može doći i do odbacivanja cvetova. Nakon infekcije gljiva se razvija unutar semene lože bez ispoljavanja posebnih simptoma dok plod ne počne da nagomilava šećere (do fiziološke zrelosti). Tek tada dolazi do plesnivosti semene lože. Sekundarne infekcije nastaju putem gusenica koje se ubušuju plodove paprike.
Optimalni uslovi su nastaju kada imamo otvoreni cvet paprike, a duže vreme je kišovito, vlažno vreme, sa srednjim dnevnim temperaturama 15-25ºC. 
Agrotehničke mere suzbijanja u povoljnim godinima za razvoj oboljenja ne mogu da reše problem. Međutim gajenje paprike na uzdignutim bankovima uz primenu malč folije i kap po kap sistema navodnjavanja, u značajnoj meri smanjuje mogućnost infekcije. Primena plodoreda u maloj meri utiče na smanjivanje infektivnog potencijala, pošto patogen ima veliki broj domaćina.
Hemijske mere su neophodne u godinama kada postoje povoljni uslovi za razvoj patogena. 
Agroupozorenje prati ovog patogena, na otvorenom polju, uz pomoću modela za prognozu rizika infekcije (TomCast model). 
Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja na otvorenom. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene pojedinih pesticida.