Štetni organizmi

Krompir

Alternaria spp. (TomCast model) - Crna pegavost krompira i paradajza

sinonim Macrosporium solani, Early blight prouzrokovač crne pegavosti krompira i paradajza 

            Alternaria spp. je velika grupa gljiva od kojih su neke vrste isključivi saprofiti i u zemljištu imaju značajnu ulogu u razgradnji organske materije. Međutim ima i značajnih patogena na mrkvi (Alternaria dauci), paradajzu i krompiru (A. solani), kupusnjačama (A. brassicae)... Simptomi koje izazivaju su tipa pegavosti. Na krompiru i paradajzu se razvija gljiva A. solani.

 

            Na listovima se najčešće javljaju crne pege sa koncentričnim krugovima, koje su ograničene lisnim nervima. Pege se šire i na kraju izazivaju sušenje listova. Osim toga, prouzrokuju propadanje klijanaca, trulež plodova, pegavost krtola i stabljike. Zbog mogućnosti  stvaranja mikotoksina mogu da imaju i direktan uticaj na zdravlje ljudi i životinja.

 

            Iz vegeratije u vegetaciju se prenosi zaraženim biljnim delovima, krtolama, semenom, biljnim ostacima u zemljištu. Konidije se šire vetrom, ali i vodom, mašinama za obradu i insektima. Konidije klijaju posle 2 sata u vodi, a prodiru u biljno tkivo i kroz stome i kroz kutikulu. Toploljubiva je gljiva i u jačoj meri se javljaju u uslovima kada je vreme toplo, sparno i kišovito.

 

            Suzbijanje patogena iz ove grupe je jako komplikovano i zahteva integralni pristup. Plodored, uništavanje žetvenih ostataka, setva dezinfikovanog semena u dezinfikovane supstrate. Međutim i pored toga kod suzbijanje fungicidima čini okosnicu borbe, često sa puno tretmana u kratkim vremenskim intrevalima. Ipak primena fungicida treba da se bazira na nekom modelu za upozoravanje, da bi se mogao odrediti pravi momenat za tretiranje i pravilan izbor fungicida. Takođe treba strogo voditi računa o rotaciji sredstava sa različitim mehanizmima delovanja radi odgađanja pojave rezistentnosti.

 

Agroupozorenje prati ovog patogena, na otvorenom polju, uz pomoću modela za procenu rizika infekcije i osmatranjem razvoja gljive na terenu.

 

            Agroupozorenje daje podatke o riziku pojave bolesti na otvorenom. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene pojedinih pesticida na površinama pod: paradajzom,  krompirom i mrkvom.

 

            O patogenima možete saznati više i na adresama:

 http://www.inra.fr/hyp3/pathogene/6altdau.htm